Marketing și comunicare în afaceri

Marketing și comunicare în afaceri
Specializarea: Marketing
Durata studiilor: 4 SEMESTRE
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF)
Misiunea si obiectivele programului de studii
Programul de studii universitare de master "Marketing si comunicare in afaceri " ofera o pregatire practica dedicata domeniului studiat, cu suportul teoretic curricular, alaturi de o echipa de cadre didactice universitare de renume, experimentata si deschisa dialogului si dezbaterilor profesionale. Programul de master asigura accelerarea progresului in cariera profesionala a absolventilor, flexibilitatea abordarii domeniilor ocupationale si cresterea nivelului de expertiza in functiile de decizie. Prin finalizarea cursurilor, absolventul cu titlul de master in “Marketing si comunicare in afaceri” va dobandi capacitatea de analiza, evaluare si decizie in problematica marketingului si comunicarii in afaceri .
Competențe asigurate prin programul de studii
Competente profesionale
1. Cunoasterea aprofundata a unei arii de specializare si, în cadrul acesteia, a dezvoltarilor teoretice, metodologice si practice specifice programului; utilizarea adecvata a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite;
2. Utilizarea cunostintelor de specialitate pentru explicarea si interpretarea unor situatii noi, în contexte mai largi asociate domeniului;
3. Utilizarea integrata a aparatului conceptual si metodologic, în conditii de informare incompleta, pentru a rezolva probleme teoretice si practice noi;
4. Utilizarea nuantata si pertinenta de criterii si metode de evaluare, pentru a formula judecati de valoare si a fundamenta decizii constructive;
5. Elaborarea de proiecte profesionale si/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative si calitative;
6. Elaborarea standardelor minimale de performanta pentru evaluarea competentei.
Competențe transversale
1. Capacitatea de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in context dintre cele mai diverse;
2. Participarea in echipa la elaborarea si executarea unor proiecte specifice sectorului marketing;
3. Capacitatea de a intelege si aplica decizii specfice in domeniul marketingului si comunicarii in afaceri.
Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii
Specialist in relatii publice,
Specialist protocol si ceremonial,
Brand manager
Practica De Specialitate
Pentru desfășurarea activității de practică, mastranzii pot alege din bazele de practică oferite de programul de master prin intermediul facultății sau pot desfășura activitatea de practică pe cont propiu.
Finalizarea studiilor de master
Examenul de disertație se desfășoară în conformitate cu Regulamentul UCDC privind organizarea și desfașurarea examenelor de licenta și disertație (RE05).
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul III
Director de program,
Conf. univ. dr. Dan Boajă
EnglishRomanian